Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2005

(Yıl: 2005, Cilt:8, Sayı:1)

Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK, Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı 

Mustafa ÖZER, Bayram ŞAHİN, Mehmet ÇETİN, Cesim DEMİR, Ankara İlinde Bulunan Üç Askeri Hastanede Çalışan Askeri Hekimlerin İş Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 

Gülpembe ERGİN, İsmet ŞAHİN, Dış Kaynaklardan Yararlanma Aracı Olarak Hizmet İhaleleri: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Değerlendirmeleri Üzerine Bir Çalışma 

Şükran ŞAFAK, Canan YERTUTAN, Sibel ERKAL, Zeynep ÇOPUR, Berrin ERGÜDER, Bir Hastanede Ev İdaresi Hizmetlerinde Çalışan Personelin İş Yaparken Sağlığını Korumaya Yönelik Aldıkları Önlemlerin ve Karşılaştıkları Sağlık Problemlerinin İncelenmesi 

Erdal SARGUTAN, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Yaklaşımı Kavram, Metot ve Uygulamalar 

Erdal SARGUTAN, Sağlık Teknolojisi Yönetimi 

 

 

(Yıl: 2005, Cilt:8, Sayı:2)

Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM, Gökçe ASLAN, Bayram GÖKTAŞ, Hastane Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Özellikleri 

Serap VAROL, İsmail AĞIRBAŞ, Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Dr. Sabiha Uzun Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezinde Bir Uygulama 

Aylanur ATAKLI, Sebahat EKİNCİ, Hatice KAFADAR, Tıbbi Sekreter Adaylarının Bellek, Dikkat, Öğrenme, Düşünme ve Zihinsel Faaliyet Hızının Değerlendirilmesi 

Gülsün ERİGÜÇ, Perihan Şenel TEKİN, Çocuk Hemşireliği Hizmetlerinde İş Analizine Dayalı İş Tanımı Ve İş Gereklerinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama 

A. Erdal SARGUTAN, Ülke Düzeyinde Sağlık Donatımı Yönetimi 

A. Erdal SARGUTAN, Türkiye’de Ülke Düzeyinde Sağlık Donatımı Yönetimi İle İlgili Önlemler ve Öneriler 

 

 

(Yıl: 2005, Cilt:8, Sayı:3)

Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Nuket SUBAŞI, Özgür ÇİÇEKLİ, Ali Veysel KARA, Ekrem FERLENGEZ, Özcan KOCATÜRK, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesindeki 2004 Yılı Ölümlerinin Değerlendirilmesi 

İsmail AĞIRBAŞ, Yusuf ÇELİK, Hüseyin BÜYÜKKAYIKÇI, Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma 

Bayram GÖKTAŞ, Gökçe ASLAN, Filiz ASLANTEKİN, Ramazan ERDEM, Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği 

Dilaver TENGİLİMOĞLU, Arzu YİĞİT, Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması 

A. Erdal SARGUTAN, Sağlık Sektörü ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı 

A. Erdal SARGUTAN, Sağlık Sektöründe Hizmet Talebi