Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2011

(Yıl: 2011, Cilt:14, Sayı:1)

Levent B. KIDAK, Sevda DEMİR, Esin ÇEBER, Ayşe SAN TURGAY, İzmir'de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Çalışanların Algılamaları 

Ramazan ERDEM, Aslı KAYA, Belma KEKLİK, Gaye ATİLLA, Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri 

Meltem SAYGILI, Yusuf ÇELİK, Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

Şebnem ASLAN, Ramazan ERDEM, Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Göstermeleri Onların İş Üretkenlik Düzeylerini Etkiler mi? 

 

 

2011 Cilt: 14 Sayı: 2

Seda KOCABACAK, Türkiye’de Serbest Eczanelerin Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma

Çağdaş Erkan AKYÜREK, Ş. Anıl TOYGAR, Hüseyin ERİŞ, Mehmet TOP, Buzdağının Görünmeyen Kısmı: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Yönetsel Yansımaları  

Manar ASLAN, Meryem YAVUZ, Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde Tıbbi Hizmetlerin Kullanımı Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Seda KARSAVURAN, Sıdıka KAYA, Saadet AKTURAN, Hasta-Hekim İletişiminde Güven: Bir Genel Cerrahi Polikliniği Örneği