Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2013

2013 Cilt: 16 Sayı:1

Özgür UĞURLUOĞLU, Fatih ŞANTAŞ, Bünyamin DEMİRGİL, Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Hastanelerde Bir Uygulama


Tülin TUNÇ, Rana KUTANİS, Benlik Saygısının Çatışma Yönetim Stilleri Üzerindeki Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği


Gülsün ERİGÜÇ, Tolga ŞENER, Hüseyin ERİŞ, İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği


 

2013 Cilt: 16 Sayı: 2

Seda KARSAVURAN, Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı’nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı


Sedat BOSTAN, What Has the Health Transformation Program in Turkey Changed for Patients?  


Gamze BAYIN, Ömer Rıfkı ÖNDER, Ankara’da Bir Üniversite ve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Poliklinik Hastalarının Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


Pınar YALÇIN BALÇIK, Bayram ŞAHİN, Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi