Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2015

2015 Cilt: 18 Sayı: 1

Songül ÇINARLIOĞLU, Semiha ÖNER İĞİCİ, Bayram ŞAHİN, Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirleyicileri 


Pınar YALÇIN BALÇIK, Bayram ŞAHİN, Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri 


Meltem SAYGILI, Özlem ÖZER, Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi 


Songül ÇINARLIOĞLU, OECD’ye Üye Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamalarının Hiyerarşik Kümeleme Analizi ile İncelenmesi 


Hüseyin ÇARDAK, Emine ŞENER, Ramazan ERDEM, Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısının İş Doyumu ve İşe Bağlılığa Etkisi 


Havva ÇALIŞKAN, Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Sürecine ve Etkinliğine İlişkin Görüşlerinin Analiz  


 

 

2015 Cilt: 18 Sayı: 2

Ali Murat ALPARSLAN, Ali CAN, Ramazan ERDEM, Çalışan Sessizlik Davranışının Nedenleri: Hemşireler için Bir Ölçek Geliştirme ve Geçerlilik Çalışması 


İpek BİLGİN DEMİR, Özgür UĞURLUOĞLU, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları 


Nevzat DEVEBAKAN, Neslişah PAŞALI, Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma 


İzzet ERDEM, Belma KEKLİK, Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor? 


İbrahim H. KAYRAL, Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi 


Yavuz Selim KÜÇÜK, Bayram ŞAHİN, Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 


Aslı SOĞANCI, Erdinç ÜNAL, Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi 


Ali YILMAZ, Umut BEYLİK, Nurettin ÖNER, Nesrin AKCA, Türkiye'de Sağlık Hizmeti Faaliyetlerinin Performansı Üzerine Bir Değerlendirme: Şehirlerarası Karşılaştırma