Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2019

YIL 2019 CİLT 22

Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 1

KÜNYE BİLGİSİ

Cuma FİDAN, Sema AKPINAR, Sağlık İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Uygulanmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Onur ÖZVERİ, Muhammet DAMAR, Alkan DURMUŞ, Ameliyathane Malzeme Yönetim Sisteminin Süreç Yönetimi Tekniği İle Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Metin GELMEZ, Ebru AKÇA ÜRTÜRK, Özel Bir Hastanede Liderlik Stillerinin ve Çalışan Performansının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nürşen ŞEN, Hacer ÖZGEN NARCI, Gülhan KALMUK, İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cenk TEKER, Doğancan ÇAVMAK, Bilal YILDIRIM, Hakan AVCI, Sağlık İşletmelerinde Birim Maliyetleme: Bir Özel Hastane Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi Uygulaması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Semra ALTSOY, İlknur TAŞTAN BOZ, Medikal Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Hastanelerdeki Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mustafa Said YILDIZ, Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Ankara İlinde Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Gözde YEŞİLAYDIN, Ayça KARAHAN, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mahmut AKBOLAT, Mustafa AMARAT, Neslihan OTYILDIZ, Sağlık Kurumları, Paydaşları ile İletişimde Twitter’i Nasıl Kullanıyor? //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma SUNGUR, Hekimlerde Tıbbi Hata Suçlamalarına Karşı Savunmacı Tıp Davranışları //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem MUT, Gamze KUTLU, Meryem TURGUT, Türkiye’de Sağlık Alanında Veri Zarflama Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Makalelerin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İsmail BİÇER, Pınar YALÇIN BALÇIK, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 2

KÜNYE BİLGİSİ

Ümit ÇIRAKLI, Hasan Hüseyin YILDIRIM, The Impacts of Economic Crisis on The Public Health in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cemre Eda YAR, Emine DOĞAN ÇULHA, E. Asuman ATİLLA, Sağlık Sistemi Kapasite Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ferda IŞIKÇELİK, Okan ÖZKAN, İsmail AĞIRBAŞ, Hastane İlaç Stoklarının ABC, VED ve ABC-VED Yöntemleri ile Analizi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatma AYDIN YÜKSEKDAĞ, Özel Bir Hastanede İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Problemlerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Havva ÇALIŞKAN, Sağlık Kurumlarında Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel İnovasyona Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Büşra EMÜL, Ümit NALDÖKEN, Sağlık Kurumlarında Kurumsal İmajın Hasta Memnuniyetine Etkileri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yavuz İNAL, Nergiz ERCİL CAGİLTAY, E-Nabız Mobil Sağlık Uygulamasına Yönelik Kullanıcı Değerlendirmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Mehmet DOĞAN, Fevziye ÇETİNKAYA, The Level of Health Literacy of Academicians and Factors Affecting It //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Dolunay Özlem KİLİT, Erdal EKE, Bireylerin Sağlık Bilgisi Arama Davranışlarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Hastaların Hastane Seçimini Etkileyen Faktörler: Sistematik Derleme (1996-2017) //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yavuz Selim KIYAK, Özlem COŞKUN, Işıl İrem BUDAKOĞLU, Blokzinciri, Akıllı Kontratlar ve Sağlık Alanındaki Üç Uygulama Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nuri Özgür DOĞAN, Burcu ŞİMŞEK YAĞLI, Sağlık Sektöründe Yalın Düşünce: Bir Literatür Derlemesi  //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 3

KÜNYE BİLGİSİ

Esengül PURKULOĞLU, Arzu ÜN, Fatoş YÜRÜRDURMAZ, Hemşire Karar Destek Sistemleri Uygulamaları //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Feyzanur ALKAN, Ramazan ERDEM, Türkiye’de Yurt İçi Sağlık Personeli Hareketliliğinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Tezcan ŞAHİN, Saffet OCAK, Türkiye'de Sağlık Yönetimi Disiplininde Yürütülen Tezlerin Bibliyometrik Analizi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serap TAŞKAYA, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Ortak Hastanelerinin Verimliliğinin Pabon Lasso Modeli ile Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Perihan ŞENEL TEKİN, Tıbbi Sekreterlerde Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Yaşam Davranışları: Öğrenci Sekreterler Boyutunda Bir Değerlendirme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İsmail BİÇER, Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Tedarik Zinciri Yönetimi Algılarının Belirlenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serkan DENİZ, Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ekrem SEVİM, Ebru SEVİM, Medikal Turizm Tercihini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Ertuğrul BAYER, Gülçin ÇEVİK, Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutumlarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Bir Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İbrahim H. KAYRAL, Kırık Pencereler Teorisi, Şehir Hastaneleri Yönetim Modelinde Hasta Güvenliği İçin Kullanılabilir mi? //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Pınar YALÇIN BALÇIK, Seval SELVİ SARIGÜL, The Rational Use of Drug and Antibiotics //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 

 

Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 4

TÜM SAYI 

KÜNYE BİLGİSİ

Mesut TELEŞ, Sıdıka KAYA, Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


TEZCAN ŞAHİN, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Olan Talebin Zaman Serileri Modelleri ile Tahmini //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Kevser KAÇMAZ BALİ, Levent B. KIDAK, Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR, Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Konsültasyon Süreci Üzerindeki Etkileri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Pınar ERDOĞAN, Yasemin ŞANLI, Karaman İlinde 2012-2018 Yılları Arasında Hasta Yatışına ve Ölümüne Sebep Olan Hastalıkların TİG Sistemi Aracılığıyla MTS Dağılımının Araştırılması: Retrospektif Bir Çalışma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


E. Fatma SEYFİOĞLU, Değer Temelli Sağlık Hizmetleri Modeli //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Haydar HOŞGÖR, Sağlık Hizmeti Tüketicileri Perspektifinden Özel Hastane Şikâyetlerinin İncelenmesi (sikayetvar.com Örneği) //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Lütfiye TEKPINAR, Ramazan ERDEM, Kişiselleştirilmiş Tıp ve Genom Araştırmalarının Sağlık Çıktıları Bağlamında Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Duygu ÜREK, Sevilay KARAMAN, Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Püren AKTAŞ, Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunucularının Kapıtutuculuk İşlevi ve Bu İşlevin Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png