Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2020

YIL 2020 CİLT 23


Yıl: 2020 Cilt: 23 Sayı: 1

Tüm Sayı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Arzu BULUT, Erdinç ÜNAL, Halil ŞENGÜL, Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Songül ÇINAROĞLU, An Experimental Comparison of Traditional and Machine Learning Methods Prediction Performances: A Study on Health Outcomes //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Hemşirelerin Bireysel Özellikleri İle Hastane Bilgi Sistemi Kullanılabilirliğinin İş Doyumuna Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yusuf ÖCEL, Evaluation of Complaints in Health Services in Turkey //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN, Pınar YALÇIN BALÇIK, Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Salih SARIALP, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Sağlık Sektöründe, Tüketici Satın Alma Davranışında Sosyal Medya Reklamlarının Etik Boyutu //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Sinem SOMUNOĞLU İKİNCİ, Demet ÜNALAN, Kürşat YURDAKOŞ, An Evaluation of The Relation Between Organizational Cynicism and Organizational Commitment: A Research on Midwives and Nurses //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Nihan YILMAZ, Sibel ERKAL, Kurum Ev İdaresi Personelinin Göreli Yoksunluk Duygusunun Performansa Etkisinin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Haşim BAĞCI, Şengül SAĞLAM, Sağlık ve Spor Kuruluşlarında Finansal Başarısızlık Tahmini: Altman, Springate ve Fulmer Modeli Uygulaması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Şebnem ASLAN, Arzu KURŞUN, Yetenek Yönetimi ile Örgüt Kültürü İlişkisinde Duygusal Zekâ Liderliğinin ve Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Haydar HOŞGÖR, Emrah CENGİZ, Sağlık Hizmetlerinden Şikâyetçi Olan Bireylerin Genel Profili ve Şikâyet Nedenleri: Türkiye Merkezli Bir Sistematik Derleme //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

 


Yıl: 2020 Cilt: 23 Sayı: 2

Tüm Sayı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Bülent SOYLULAR, Afsun Ezel ESATOĞLU, Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Teknoloji Planlama Süreci: Teknolojik Değişim ve Yıpranma Altında Ömür Devrine Dayalı Bir Tıbbi Cihaz Plan Örneği //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serap TAŞKAYA, Türkiye’deki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin Verimliliğinin Pabon Lasso ve Veri Zarflama Analizleri ile Belirlenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Uğur UĞRAK, Oğuz IŞIK, Malpraktis Korku Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Muhammet ÇANKAYA, Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Hastane Çalışanlarının Toksik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Emel BACHA SIMÖES, ABD’de Özel Hastanelerin Borçla Finansmanında Vade Yapısını Etkileyen Faktörler //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Saliha KARADAYİ USTA, Şeyda SERDARASAN, Uyarlamalı Seçime-Dayalı Konjoint Analizi ile Medikal Turizm Hizmeti Tasarımı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yıldız BİLGE, Şemsi Nur KARABELA, Kadriye KART YAŞAR, Emine Arzu KANIK, Elif ERTAŞ, Kadın Yönetici Akademisyen ve Kadın Sağlık Çalışanlarının İş ve Aile Rolleri ile İlgili Düşünce ve Tutumlarının İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Yıl: 2020 Cilt: 23 Sayı: 3

Tüm Sayı //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Künye Bilgisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png

Nur BOZTEPE, Dumrul GÜLEN, Sağlık Kurumlarında Sağlık Personeli Olmayanların Spiritüalite ile İlgili Görüş ve Tutumları //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Dilek KOCABAŞ, Ramazan ERDEM, Ömer L. ANTALYALI, Hemşirelerin Mesleklerine Yönelik Açık ve Örtük Tutumlarının Farklılığı Üzerine Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


İbrahim YÜKSEL, Kudret Şevket SAYIN, Kamu Hastanelerinde Hekimlere Yönelik Performansa Dayalı Ek Ödeme Model Önerisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Fatma ATIGAN, Hastaların Aldıkları Sağlık Hizmetinden Elde Ettikleri Tatmin ve Hizmet Aldıkları Kuruma Bağlılık Düzeylerinin Algılanan Değer Üzerine Etkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Serap CANLI, Nurhan BİNGÖL, Bayram GÖKTAŞ, Huzurevinde Çalışan Yaşlı Bakım Elemanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile İş ve Yaşam Doyumu İlişkisi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cahit KORKU, Sıdıka KAYA, Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Haydar HOŞGÖR, Emrah CENGİZ, İlişkisel Pazarlama Stratejileri, İlişkisel Kalite Unsurları ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma FİDAN, İsmail AĞIRBAŞ, Yoğun Bakım Maliyetleri ve Yoğun Bakım Maliyet Çalışmalarının İncelenmesi //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png


Cuma SUNGUR, Teletıp Uygulamalarında Hasta Memnuniyeti: Bir Sistematik Derleme Çalışması //fs.hacettepe.edu.tr/saglikidaresidergisi/resimler/pdf.png