Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yazım Düzeni

Dergiye gönderilecek makalelerin aşağıda yer alan yazım düzeni şablonu ve kurallarına uygun olarak hazırlanıp, gönderilmesi önem taşımaktadır.

MAKALE YAZIM ŞABLONU 

Dergimizin makale şablonuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi – Makale Yazım Şablonu WORD

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi – Makale Yazım Şablonu PDF

MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Başlık ve Yazar İsmi: 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa makale başlığı ile birlikte, yazar/yazarların isimleri, ünvanları, ORCID numaraları*, haberleşme adresleri, telefon numaraları ve e-mail adresleri ayrı bir sayfada verilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda, yazarlardan hangisi ile haberleşileceği belirtilmelidir.

*Dergimizde makale gönderim aşamasında, uluslararası kabuller gereği "ORCID NUMARASI" kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Gönerilen makalelerde, makaledeki her yazara ait ORCID numarası yer almalıdır. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) https://orcid.org/register adresinden bireysel ORCID için kayıt oluşturabilirsiniz. 

 

2. Özet ve Anahtar Kelimeler:  Makalenin 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleri ile en  fazla 6 kelimeye kadar metne uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ayrı bir sayfada verilmelidir.

3. Asıl Metin: Özgün araştırmalar ve gözlem tipindeki yazılar; giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıkları şeklinde sunulmalıdır. Verilmesi düşünülen tablo, grafik ve şekiller metin içinde gösterilmesi gereken yerde sunulmalı ve uygun bir şekilde numaralandırılmalıdır. Verilmesi istenilen dipnot niteliğindeki açıklamalar ve teşekkür, metnin hemen bitiminde verilmelidir. Asıl metinde yazarlara ait tanıtıcı bilgilere yer verilmemesine özellikle dikkat edilmelidir.

4. Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde gereken yerlerde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterme aşağıdaki gösterilen açıklama ve örnekler gibi olmalıdır: 

  • Tek yazarlı kaynaklar için: Örnek: (Mechanic 1993) 
  • İki yazarlı kaynaklar için: Örnek:  (Akadlı, Cerit 1988) 
  • İkiden fazla yazarlı kaynaklar için: ilk yazarın soyadından sonra ‘ve diğerleri’ sözcükleri, eğer kaynak yabancı dilde ise ‘et al.’ Kısaltması kullanılmalıdır. Örnek: (Akadlı ve diğerleri 1988), veya (Hammer et al. 1993).

5. Kaynaklar metnin bitiminde aşağıdaki gibi gösterilmelidir.

  • İngilizce kaynaklar için:

Brookmeyer R. and Gail M. H. (1994) AIDS Epidemiology: A Quantitative Approach. Oxford University Press, Oxford.
Hammer J.S. and Berman P. (1995) Ends and Means in Public Health Policy in Developing Countries.Health Policy  32(1):29-45.
Popay J. (1992) ‘My Health is All Right But I’m Just Tired All The Time’. Women’s Experience Of Ill Health. In Roberts H. (ed.) Women’s Health Matters, pp:99-120. Routledge, London.

  • Türkçe kaynaklar için:

Akadlı B. ve Cerit S. (1988) ‘Türkiye’de Bebek Ölümlerine Genel Bir Bakış’. Türkiye Bebek Ölümleri: Temel Etkenler. İçinde: Tunçbilek E. (ed.) ss:3-16. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. 
Menderes M. (1995) Hastanelerde Muhasebe, Maliyetleme Sorunları ve Finansal Yönetim. Toplum ve Hekim 69-70(10):47-53. 
Sümbüloğlu K. ve Sümbüloğlu V. (1986) Biyoistatistik Uygulama Kitabı. Çağ Matbaası, Ankara.