Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)


Index Copernicus International


Open Academic Journals Index (OAJI)


Scientific Indexing Services (SIS)


Arastirmax Index


Arastirmax Social Sciences Index


Arastirmax Avicenna Health Sciences Index


Türk Medline


Türk Eğitim İndeksi


Türkiye Atıf Dizini


Akademik Dizin


Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)


Makale Göndermek İsteyenlere Duyuru:

Dergimize makale göndermek, makale takibi yapmak, bilgi talebi, öneri ve diğer konularla ilgili yazışmalar için saglikidaresidergisi@gmail.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Yazım Kuralları

Aşağıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış̧ yazılar, DergiPark sistemi üzerinden gönderilebilir.  


1. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


2. Makale dosyaları sadece Microsoft Word formatında gönderilmelidir.


3. Sayfa Düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan, sağdan ve alttan 2,5 cm, üstten 3’er cm, Times New Roman yazı karakteri, 11 punto, tek satır aralıklı, paragraf öncesi ve sonrası 12nk boşluk eklenerek ve paragraf başı 0,5 cm girinti ile yazılmalıdır. Makale Yazım Şablonuna ulaşmak için tıklayınız.


4. Bölüm Başlıkları: Birinci düzey başlıklarda bütün sözcükler büyük harfle, koyu, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, sol kenara hizalı ve Roma rakamıyla numaralandırılarak yazılmalıdır. İkinci düzey ve daha alt düzey başlıklar sadece sözcüklerin ilk harfi büyük diğerleri küçük olacak şekilde, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, sol kenara hizalı ve numaralandırılarak yazılmalıdır.


5. Şekil ve Tablo Gösterimi: Şekil ve tablo adı Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, koyu ve numaralandırılmış şekilde, tablo veya şeklin üst kısmında sola hizalı olarak yazılmalıdır.


6. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’ne gönderilen yazılar, “kapak sayfası ve ana metin” olmak üzere iki ayrı word dosyası ile gönderilmelidir.

Kapak Sayfası: Makalenin türü, Türkçe ve İngilizce başlığı, 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde kısa makale başlığı, yazarların isimleri, unvanları, bağlı oldukları kurumlar, e-posta adresleri, sorumlu yazarın açık yazışma adresi, telefonu ve tüm yazarların ORCID numaralarını içermelidir. Ayrıca, yazar katkıları, finansal destek, çıkar çatışması, teşekkür ve etik kurul izni (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmelidir.

Ana Metin: Araştırma makaleleri; özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıkları şeklinde sunulmalıdır. Verilmesi düşünülen tablo, grafik ve şekiller metin içinde gösterilmesi gereken yerde sunulmalı ve numaralandırılmalıdır. Yazar isimleri ya da yazarların çalıştıkları kurumları tanıtıcı bilgiler, ana metinde yer almamalıdır. Makalenin özeti, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Anahtar kelimeler, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, birbirlerinden virgül ile ayrılmalı, sayısı en az üç, en fazla beş olmalıdır.


7. Gönderilen tüm makaleler, yazarlar tarafından intihal (benzerlik) taramasından geçirilmelidir. İntihal taramaları, iThenticate veya Turnitin yazılımları aracılığı ile gerçekleştirilmelidir. Tarama, “kaynakça, alıntılar ve 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları” hariç tutularak gerçekleştirilmelidir.


8. Kaynak Gösterimi: Metin içi alıntılama ve kaynak gösteriminde, APA (American Psychological Association) kaynak sitili kullanılmalıdır. Makale yararlanılan tüm kaynaklar, APA 7. Sürüm formatına uygun olarak belirtilmelidir. APA 7. sürümü hakkında detaylı bilgi için:

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: APA. https://apastyle.apa.org/

 

    8.1. Metin İçi Kaynak Gösterimi

       Makale metninin yazım dili Türkçeyse;

   Makale metninin yazım dili İngilizceyse;

   Tek Yazarlı (Johnson, 2013)

   İki Yazarlı (Lowe ve Palokangas, 2010)

   Üç ve daha çok yazarlı (Herzog vd., 2017)

   Tek Yazarlı (Johnson, 2013)

   İki Yazarlı (Lowe and Palokangas, 2010)

   Üç ve daha çok yazarlı (Herzog et al., 2017)

    8.2. Kaynakça Gösterimi

  Makale:

   Cooper, Z., Craig, S. V., Gaynor, M., & Van Reenen, J. (2019). The price ain’t right? Hospital prices and health spending on the privately insured. The Quarterly Journal of Economics134(1), 51-107.

  Kitap:

    Sloan, F. A., & Hsieh, C. R. (2017). Health economics. MIT Press.

  Kitap Bölümü:

   Lowe, G. F., & Palokangas, T. (2010). Heritage brand management in public service broadcasting. In Petros Iosifidis (Eds.), Reinventing public service communication (2nd ed., pp. 128-141). Palgrave Macmillan.

  Web Sayfası:

 Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession but growth remains weak. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-50419127


 

SON KONTROL LİSTESİ

Makalenizi göndermeden aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun:

  • Telif Hakkı Devir Formu
  • Kapak Sayfası
  • Makale Ana Metni
  • Etik Kurul İzin Belgesi (eğer gerekiyorsa)
  • İntihal (Benzerlik) Raporu